REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DLA PRACODAWCÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 29.08.2021 - WWW.PRACUJ.NL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Pracodawców, za pośrednictwem serwisu internetowego www.pracuj.nl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
  2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez przez Euro Idea sp.z.o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 19/1, 64-920 Piła, KRS 0001000206.
  3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
    1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: info@pracuj.nl;
    2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Okrzei 19/1, 64-920 Piła;
    3. telefonicznie pod numerem: +48 452 691 244.
    4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
  4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.pracuj.nl, w sposób umożliwiający Pracodawcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Pracodawca.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.pracuj.nl (dalej również jako: ,,Regulamin serwisu”), dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

 1. DEFINICJE

  Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

  Kredyt – wirtualny środek wymiany za pośrednictwem którego, Pracodawca może nabywać Usługi płatne, określone w pkt V niniejszego Regulaminu. Kredyty nabywane są przez Pracodawcę odpłatnie, z wyjątkiem darmowych Kredytów, które Pracodawca otrzymuje od Usługodawcy na start, po założeniu Konta Pracodawcy. Ilość przyznanych darmowych Kredytów uzależniona jest od decyzji Usługodawcy;

  Portfel Pracodawcy – zakładka na stronie Serwisu, w której widoczna jest m.in. ilość zgromadzonych Kredytów, w zakładce można również skorzystać z Usługi ,,Doładowania portfela’’;

  Regulamin – niniejszy dokument;

  Zamówienie – oświadczenie woli Pracodawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług wskazanych w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. KONTO I PROFIL PRACODAWCY
  1. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w Regulaminie Serwisu i znajdują one swoje zastosowanie również w stosunku do Pracodawcy.
  2. W przypadku Pracodawcy będącego Przedsiębiorcą czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu tego Pracodawcy.
  3. Pracodawca posiadający Konto może w jego ramach dodawać i prezentować treści zgodne z niniejszym Regulaminem, informacjami w Serwisie, jak również jego charakterem i specyfiką, w szczególności opisy dotyczące swojej działalności, dane dotyczące swojej działalności, dane kontaktowe, adresy stron internetowych oraz linków do profili Pracodawcy w serwisach społecznościowych, logo, informacje dotyczące godzin otwarcia siedziby Pracodawcy lub inne treści dotyczące wykonywanej przez niego działalności.
  4. Treści, o których mowa w ppkt 3 powyżej prezentowane są w formie publicznie dostępnego w Serwisie Profilu Pracodawcy. Świadczenie Usługi prezentowania Profilu Pracodawcy odbywa się przez cały czas trwania Umowy o prowadzenie Konta Pracodawcy w Serwisie.
  5. Pracodawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących treści zamieszczanych na swoim Profilu Pracodawcy, wskazanych przez Usługodawcę w Regulaminie Serwisu. Po zgłoszeniu przez Użytkownika, za pośrednictwem Usługi ,,Zgłoś nam’’, opisanej w Regulaminie Serwisu, zastrzeżeń dotyczących treści wyświetlanych w Profilu Pracodawcy lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, Pracodawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych wskazanych przez Usługodawcę, pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.

 3. USŁUGI BEZPŁATNE
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Pracodawców odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu.
  2. Usługodawca umożliwia Pracodawcom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
    1. przeglądanie treści Serwisu dostępnych po zalogowaniu się na Konto Pracodawcy, w postaci: ,,Bazy Kandydatów’’ zawierającej informacje o wszystkich Kandydatach w Serwisie, ,,Listy Kandydatów’’, składającej się z Kandydatów, których dane zostały wykupione przez Pracodawcę, dokonanych transakcji, pełnych opisów Ofert pracy dodanych przez innych Pracodawców, oraz pozostałych informacji tematycznie związanych z charakterem Serwisu,
    2. tworzenia i prezentowania Profilu Pracodawcy, polegającej na możliwości dodania przez Pracodawcę danych, które go dotyczą oraz danych związanych z prowadzoną przez niego działalnością, widocznych dla Użytkowników Serwisu,
    3. dodawania Ofert pracy, w maksymalnej ilości określonej na stronie Serwisu poprzez wykorzystanie funkcjonalności dostępnych w Serwisie, przez okres czasu wybrany przez Pracodawcę, spośród opcji dostępnych na Stronie. W tym celu, Pracodawca korzysta z interaktywnego formularza, umożliwiającego dodanie Oferty pracy, wypełnia jego pola oznaczone jako obowiązkowe i dodaje Ofertę pracy za pomocą dedykowanego do tego przycisku. Pracodawca samodzielnie ustala treść Oferty pracy, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym,
    4. otrzymywania informacji o nowym CV, polegającej na otrzymywaniu przez Pracodawcę komunikatów na Koncie Pracodawcy, iż na dodaną przez niego Ofertę pracy złożona została aplikacja,
    5. ,,Zgłoś nam’’, polegającej na wysyłaniu wiadomości do Usługodawcy, informującej o proponowanych przez Pracodawcę ulepszeniach dotyczących funkcjonalności Serwisu,
    6. wyszukiwania Kandydatów, za pośrednictwem przeznaczonej do tego wyszukiwarki, zwanej dalej ,,Wyszukiwarką Kandydatów’’.
  1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
   1. przeglądaniu treści Serwisu dostępnych po zalogowaniu się na Konto Pracodawcy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się z Konta Pracodawcy lub zamknięcia przez Pracodawcę strony internetowej Serwisu,
   2. możliwości tworzenia i prezentowania Profilu Pracodawcy, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Pracodawcy lub usunięcia wprowadzonych danych z formularza dotyczącego danych firmowych,
   3. dodawaniu Ofert pracy, zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Publikuj’’ i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu wybranego przez Pracodawcę, przez który Oferta ma być widoczna lub samodzielnego usunięcia Oferty pracy przez Pracodawcę. Pracodawca może dodać Ofertę pracy, jedynie po uprzednim uzupełnieniu pól oznaczonych jako obowiązkowe, dotyczących danych firmowych w Koncie Pracodawcy, 
   4. otrzymywaniu informacji o nowym CV, zawierana jest na czas nieoznaczony, w momencie zaznaczenia w Koncie Pracodawcy opcji ,,Wysyłaj’’ i ulega rozwiązaniu z chwilą zaznaczenia w Koncie Pracodawcy opcji ,,Nie wysyłaj’’,
   5. wysłaniu wiadomości do Usługodawcy, informującej o proponowanych przez Pracodawcę ulepszeniach dotyczących funkcjonalności Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Wyślij’’;
   6. wyszukiwaniu Kandydatów do pracy za pośrednictwem Wyszukiwarki Kandydatów, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania. W celu wyszukania Kandydatów, Pracodawca, wpisuje miasto oraz spośród opcji dostępnych w Wyszukiwarce, wybiera: dopuszczalną odległość od wybranego miasta, doświadczenie, wiek, płeć oraz może wpisać dodatkowe informacje. Po naciśnięciu przycisku ,,Szukaj’’ Wyszukiwarka wyświetla wyniki zgodne z wybranymi opcjami.

 4. USŁUGI PŁATNE

  1. Usługodawca umożliwia Pracodawcom korzystanie z płatnej Usługi ,,Doładuj portfel’’, polegającej na wykupieniu Kredytów, o których mowa w pkt VII poniżej, które po wpłynięciu płatności za Zamówienie do Usługodawcy, pojawiają się w Portfelu Pracodawcy. Za pośrednictwem Kredytów, Pracodawca może zawierać Umowy na świadczenie Usług płatnych opisanych w ppkt a-ch poniżej:
   1. ,,Podpięte ogłoszenie’’, polegającej na wyróżnieniu Oferty pracy, poprzez dodanie jej na górę listy Ofert pracy, znajdujących się na stronie Serwisu, przez czas określony w opisie Usługi;
   2. ,,Oferta tygodnia’’, polegająca m.in. na wyróżnieniu Oferty pracodawcy na stronie głównej Serwisu, w wynikach wyszukiwania, poprzez zamieszczenie jej na górze listy, przez czas określony w opisie Usługi;
   3. ,,Facebook promocja’’, polegająca m.in. na opublikowaniu Oferty pracy na grupach na Facebooku, należących do Usługodawcy, związanych z jego działalnością;
   4. ,,Mailing promocja’’, polegająca na wysyłaniu informacji o Ofercie Pracodawcy, w newsletterze wysyłanym przez Usługodawcę do Kandydatów, którzy zapisali się na newsletter;
   5. ,,Pakiet premium’’, polegający na umożliwieniu Pracodawcy, opublikowaniu większej niż dopuszczalną, bezpłatną ilość Ofert pracy, wskazaną w opisie Usługi, przez okres czasu wybrany przez Pracodawcę, spośród opcji dostępnych podczas zakupu Usługi;
   6. ,,Wykup dostęp’’, polegająca na udostępnieniu danych kontaktowych Kandydata;
   7. ,,Odkrycie kandydata’’, polegająca na udostępnieniu Pracodawcy, danych zamieszczonych przez Kandydata w złożonej  przez niego aplikacji na Ofertę pracy danego Pracodawcy.
  1. W ramach Usług ,,Wykup dostęp’’ lub ,,Odkrycie danych’’, Pracodawca otrzymuje dostęp do danych Kandydata, za pośrednictwem których może się z nim skontaktować poza Serwisem Internetowym. W zakresie danych osobowych uzyskanych w ramach wyżej wskazanych Usług, Pracodawca staje się samodzielnym administratorem danych osobowych i jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego względem każdego Kandydata, z którym się skontaktuje lub Kandydata, który skontaktuje się z Pracodawcą.

 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

  1. Informacje o możliwości złożenia Zamówienia na Usługę ,,Doładuj portfel’’ prezentowane przez Usługodawcę w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu Zamówienia Usługi ,,Doładuj portfel’’, Pracodawca, zaznacza pole znajdujące się przy Usłudze. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Pracodawcę w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Pracodawcę, jeżeli na podany przez Pracodawcę podczas zakładania Konta Pracodawcy adres poczty elektronicznej, Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Pracodawcy i z chwilą jego otrzymania przez Pracodawcę zawarta zostaje Umowa.
  3. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Pracodawcę nie będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bez podania przyczyny.

 6. VII.PŁATNOŚCI, KREDYTY
  1. Ceny Kredytów podawane są w euro, zawierają wszystkie składniki w tym VAT.
  2. Usługi płatne, o których mowa w pkt V, opłacane są Kredytami. Wymiana Kredytów na Usługę płatną wymaga posiadania odpowiedniej ilości Kredytów przez Pracodawcę.
  3. W celu uzyskania doładowania Portfela Pracodawcy Kredytami, Pracodawca dokonuje Zamówienia Usługi ,,Doładuj portfel’’, na zasadach określonych w pkt VI powyżej.
  4. Usługa ,,Doładuj portfel’’ następuje z góry, w liczbie określonej w opisie wybranego przez Pracodawcę Kredytu. Usługodawca na stronach Serwisu informuje Pracodawcę o koszcie pojedynczego Kredytu.
  5. Kredyt nie ma określonego terminu ważności.
  6. Kredyt nie podlega wymianie na gotówkę ani wypłacie. Kredyty mogą być wymienione wyłącznie na Usługi odpłatne w Serwisie, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz informacjami prezentowanymi w Serwisie.
  7. Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi odpłatnej niezwłocznie po zawarciu Umowy.
  8. Pracodawca dokonuje płatności za Kredyty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. 
  9. Usługodawca aktywuje Kredyty natychmiast po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznej informacji o wpłynięciu płatności uiszczonej przez Pracodawcę. Aktywne Kredyty są widoczne w ramach Portfela Pracodawcy.
  10. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Pracodawcę o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Pracodawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  11. Od momentu pojawienia się Kredytów jako aktywnych w Portfelu Pracodawcy, Pracodawca może dokonywać wymiany Kredytów na Usługi płatne.

 7. LICENCJA

  1. Pracodawca poprzez zamieszczenie w Serwisie, w szczególności w Koncie, w Ofercie pracy lub w innym miejscu Serwisu, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci tekstów, zdjęć, grafik oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Pracodawca udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:
  2. Pracodawca, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji oświadcza, że posiada do tych nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt. powyżej.
  3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
  4. Pracodawca wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone w ramach Konta, Profilu, Ofert pracy lub w innych częściach Serwisu bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Pracodawcy.
  5. Pracodawca udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

 8. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  Pracodawca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu. W tym samym trybie nastąpi również rozpatrzenie ich przez Usługodawcę.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zasady wprowadzania zmian w regulaminie określone w Regulaminie serwisu, znajdują zastosowanie do procedury zmiany niniejszego Regulaminu.