REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 28.06.2021 - WWW.PRACUJ.NL

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.pracuj.nl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
   2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowy. Jego społeczność tworzą przede wszystkim osoby poszukujące pracy w Holandii oraz Pracodawcy z Holandii, którzy oferują pracę za pośrednictwem Serwisu, poprzez dodawanie Ofert pracy. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu, udostępnia przestrzeń, w której Użytkownicy mogą korzystać z Usług określonych w pkt IV Serwisu, Kandydaci korzystać z Usług określonych w pkt VII Serwisu, natomiast Pracodawcy, mogą zamieszczać Oferty pracy w swoim Koncie, które będą prezentowane na Profilu Pracodawcy oraz korzystać z Usług płatnych dostępnych w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie dla Pracodawców. Dodatkowe informacje związane z charakterem i tematyką Serwisu oraz działalnością Usługodawcy, Usługodawca prezentuje poprzez treści publikowane w zakładce Porady i artykuły.
   3. Serwis nie jest miejscem zawierania jakichkolwiek umów między Użytkownikami, w szczególności między Kandydatami a Pracodawcami. Wszelkie informacje prezentowane w Serwisie przez Pracodawców nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie pośredniczy ani nie pomaga w zawieraniu umów między Użytkownikami, a jedynie udostępnia informacje dotyczące Kandydatów oraz Pracodawców, z których obie strony mogą wzajemnie korzystać. 
   4. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Euro Idea sp.zo.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 19/1, 64-920 Piła; KRS 0001000206.
   5. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
    1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: info@pracuj.nl;
    2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Okrzei 19/1, 64-920 Piła;
    3. telefonicznie pod numerem: +48 452 691 244;
    4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
   6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.pracuj.nl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
   7. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
   8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
   9. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
   10. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
   11. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych określone są w Regulaminie Pracodawcy.

  2. DEFINICJE

   Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

   Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.pracuj.nl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, sposobu korzystania z tych Usług, a także Oferty pracy udostępnione przez Pracodawców w ramach Serwisu;

   Usługodawca – Euro Idea sp.o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 19/1, 64-920 Piła;, KRS 0001000206.

   Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, w tym Kandydat oraz Pracodawca, którzy mogą korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

   Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie. Podczas Rejestracji Użytkownik wypełnia pola interaktywnego formularza oznaczone jako obowiązkowe oraz wysyła go do Usługodawcy za pomocą przycisku znajdującego się pod formularzem;

   Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie, Regulaminie Pracodawcy oraz bezpośrednio na stronie Serwisu. Zakres działań, które Użytkownik może wykonać oraz funkcjonalności dostępnych w ramach Konta może się różnić w zależności od rodzaju założonego Konta. Usługodawca oferuje możliwość założenia dwóch rodzajów Kont, dedykowanych dla Pracodawców oraz Kandydatów, zwanych dalej odpowiednio ,,Kontem Pracodawcy’’ oraz ,,Kontem Kandydata’’;

   Kandydat – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, poszukująca pracy w Holandii, która w tym celu dokonała Rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto Kandydata i może korzystać z Usług dedykowanych Kandydatom, na zasadach określonych w pkt VII Regulaminu, w szczególności takich jak aplikowanie na Oferty pracy. Dane zamieszczone przez Kandydata w jego Koncie Kandydata mogą być dostępne dla wszystkich Pracodawców, na zasadach określonych w Regulaminie dla Pracodawców;

   Pracodawca – holenderski pracodawca, który dokonał Rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto Pracodawcy i może korzystać z Usług dedykowanych Pracodawcom, na zasadach określonych w Regulaminie Pracodawcy, w szczególności Usług takich jak zamieszczanie Ofert pracy w Serwisie;

   Profil Pracodawcy – przydzielona Pracodawcy część Serwisu, która jest ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu i która służy prezentacji Ofert pracy publikowanych przez Pracodawcę;

   Oferta pracy – czasowa publikacja ogłoszenia o pracę, dodana przez Pracodawcę w Serwisie, zawierająca informacje dot. opisu stanowiska pracy, warunkach pracy jakie oferuje Pracodawca oraz wymaganiach na danym stanowisku. Oferta pracy jest tworzona, dodana i prezentowana na stronie Serwisu przez Pracodawcę. Pełny opis Oferty pracy może zobaczyć jedynie Kandydat oraz Pracodawca. Oferta pracy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

   Porady i artykuły – zakładka dostępna na stronie Serwisu, zawierająca treści publikowane przez Usługodawcę, związane z charakterem i tematyką Serwisu;

   Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

   Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

   Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   Regulamin – niniejszy dokument;

   Regulamin Pracodawcy – odrębny dokument regulujący zasady korzystania z Serwisu przez Pracodawców, zamieszczony na stronie Serwisu pod następującym linkiem: https://pracuj.nl/regulamin-dla-pracodawcow/

   Umowa o świadczenie Usług/Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

  3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

   1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, czy zakładania Konta;
   2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
   3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
    • urządzenie z dostępem do Internetu,
    • dostęp do poczty elektronicznej,
    • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
    • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
   1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

  4. USŁUGI

   1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Pracodawcy. Niektóre z Usług adresowane są wyłącznie do Kandydatów lub Pracodawców. Zasady świadczenia Usług adresowanych wyłącznie do Kandydatów oraz Pracodawców określone są odpowiednio w pkt VII poniżej oraz w Regulaminie dla Pracodawców.
   2. Usługi odpłatne są świadczone wyłącznie na rzecz Pracodawców. Warunki i zasady  świadczenia Usług płatnych na rzecz Pracodawców określa Regulamin dla Pracodawców.
   3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
     1. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym, w postaci niepełnych opisów Ofert pracy, w tym również wyróżnionych jako ,,Oferty tygodnia’’ i ,,Najnowsze oferty’’, Profili Pracodawców wraz z wystawianymi przez nich Ofertami pracy, treści zawartych w zakładce Porady i artykuły, oraz pozostałych informacji tematycznie związanych z charakterem Serwisu,
     2. założenie i prowadzenie Konta,
     3. powiadomienia o nowych Ofertach pracy, polegającej na otrzymywaniu przez Użytkownika komunikatów za pośrednictwem używanej przez niego w momencie korzystania ze strony Serwisu przeglądarki internetowej, informujących o nowych Ofertach pracy, które pojawiły się na stronie Serwisu;
     4. wyszukiwanie Ofert pracy w Holandii w przeznaczonej do tego wyszukiwarce, zwanej dalej ,,Wyszukiwarką’’,
     5. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
     6. udostępnianie interaktywnego formularza, w postaci kalkulatora wynagrodzenia, zwanego dalej ,,Kalkulatorem’’,  umożliwiającego Użytkownikom szacunkowe obliczenie m.in. swojego wynagrodzenia netto, podatku dochodowego, składki zdrowotnej oraz emerytalnej,
     7. przekierowania na zewnętrzne social media m.in.: Facebooka, Instagrama, LinkedIna, YouTube oraz komunikatora Messenger,
     8. udostępniania treści zawartych w zakładce Porady i artykuły, na portalach społecznościowych Użytkownika na Facebooku i Twitterze,
     9. ,,Włącz powiadomienia’’, polegającej na otrzymywaniu przez Użytkownika komunikatów za pośrednictwem używanej przez niego w momencie korzystania ze strony Serwisu przeglądarki internetowej, związanych z treściami zawartymi na stronie Serwisu, np. powiadomienie o nowym wpisie w zakładce Porady i artykuły,
     10. ,,Zgłoś nam’’, polegającej na wysłaniu wiadomości do Usługodawcy, informującej o nieodpowiednich treściach zamieszczonych w Ofercie pracy,
     11. przekierowania na zewnętrzne social media Pracodawców.
   1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
    1. przeglądaniu treści ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
    2. założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika,
    3. otrzymywaniu powiadomień o nowych Ofertach pracy, zawierana jest z momentem naciśnięcia przycisku ,,Zgadzam się’’, na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania wyłączenia Usługi;
    4. wyszukiwaniu Ofert pracy w Holandii za pośrednictwem Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania,
    5. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza,
    6. udostępnianiu ,,Kalkulatora’’ zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników uzyskanych z obliczeń,
    7. przekierowania na zewnętrzne social media oraz komunikatora, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego portalu społecznościowego lub komunikatora i przekierowaniu na ich strony,
    8. udostępnianiu treści zawartych w zakładce Porady i artykuły, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku udostępniania z ikoną Facebooka lub Twittera,
    9. otrzymywaniu przez Użytkownika komunikatów za pośrednictwem używanej przez niego w momencie korzystania ze strony Serwisu przeglądarki internetowej, zawierana jest w momencie naciśnięcia przycisku ,,Włącz powiadomienia’’ na stronie głównej Serwisu, na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Wyłącz powiadomienia’’,
    10. wysłaniu wiadomości do Usługodawcy, informującej o nieodpowiednich treściach zamieszczonych w Ofercie pracy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Wyślij’’;
    11. przekierowaniu na zewnętrzne social media Pracodawców, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego portalu społecznościowego, dostępną na Profilu Pracodawcy i przekierowaniu na jego stronę.
   2. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  5. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA

   1. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w szczególności w postaci treści prezentowanych przez Usługodawcę w zakładce Porady i artykuły oraz innych informacji prezentowanych przez Usługodawcę, związanych tematycznie z charakterem Serwisu. Użytkownik Serwisu ma również dostęp do informacji prezentowanych w Serwisie przez Pracodawców, przede wszystkim do treści Ofert pracy oraz informacji zawartych w Profilach Pracodawców.
   2. Usługa założenia i prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym opisana jest szczegółowo w pkt VI poniżej.
   3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania powiadomień o nowych Ofertach pracy. Powiadomienia otrzymywane są w ramach komunikatów pojawiających się na stronie Serwisu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas korzystania ze strony Serwisu. W celu korzystania z Usługi należy nacisnąć przycisk ,,Zgadzam się’’ w komunikacie, pojawiającym się w lewym górnym rogu strony Serwisu, zatytułowanym ,,Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych ofertach pracy?’’.
   4. Za pośrednictwem Wyszukiwarki Ofert pracy dostępnej na stronie głównej Serwisu, Użytkownik może wyszukiwać Oferty pracy w Holandii. W celu wyszukania Ofert pracy, Użytkownik spośród opcji dostępnych w Wyszukiwarce, wpisuje lub wybiera kategorie pracy, lokalizację lub popularne miasto, w którym świadczona ma być praca oraz dopuszczalną odległość lokalizacji pracy od wybranego miejsca. Dla otrzymania lepszych wyników wyszukiwania, Użytkownik może zaznaczyć również odpowiednie filtry, dostępne pod Wyszukiwarką. Po naciśnięciu przycisku ,,Szukaj’’ Wyszukiwarka wyświetla wyniki zgodne z wybraną kategorią, lokalizacją oraz filtrami.
   5. Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku ,,Wyślij wiadomość’’.
   6. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Kalkulatora za pośrednictwem, którego może obliczyć m.in. wysokość potencjalnego wynagrodzenia netto, podatku dochodowego, składki zdrowotnej czy emerytalnej. W celu dokonania obliczeń, Użytkownik wypełnia pola Kalkulatora i naciska przycisk ,,Oblicz’’, po naciśnięciu którego pojawiają się uzyskane wyniki o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ppkt.
   7. Użytkownik może skorzystać z przycisku, za pośrednictwem którego zostanie przekierowany na stronę zewnętrznych social mediów, takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, stanowiących fanpage Usługodawcy oraz komunikatora Messenger. W celu przeniesienia na zewnętrzne strony serwisów wskazanych w zdaniu poprzednim oraz na stronę komunikatora, Użytkownik naciska przycisk z ikoną danego portalu społecznościowego lub komunikatora, na który chce zostać przekierowany.
   8. Użytkownik ma możliwość udostępniania treści publikowanych w zakładce Porady i artykuły, na swoich profilach w portalach Facebook oraz Twitter, za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu w portalu Facebook lub Twitter. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Użytkownika określają regulamin portalu Facebook oraz Twitter i w zakresie w nim określonym Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
   9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania powiadomień dotyczących treści zawartych na stronie Serwisu. Powiadomienia otrzymywane są w ramach komunikatów pojawiających się na stronie Serwisu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas korzystania ze strony Serwisu. W celu korzystania z Usługi należy nacisnąć przycisk ,,Włącz powiadomienia’’ w komunikacie, pojawiającym się w prawym dolnym rogu strony Serwisu.
   10. Użytkownik, który w Ofercie pracy prezentowanej na stronie Serwisu widzi nieodpowiednie treści, może wskazać je Usługodawcy, korzystając z formularza ,,Zgłoś nam’’. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik naciska przycisk ,,Zgłoś nam’’ oraz wypełnia pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku ,,Wyślij’’.
   11. Na profilach Pracodawców, Użytkownik może skorzystać z przycisku, za pośrednictwem którego zostanie przekierowany na stronę zewnętrznych social mediów, stanowiących fanpage Pracodawców. W celu przeniesienia na zewnętrzne strony serwisów wskazanych w zdaniu poprzednim, Użytkownik naciska przycisk z ikoną danego portalu społecznościowego, na który chce zostać przekierowany
  6. KONTO
   1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
   2. Usługodawca umożliwia założenie dwóch rodzajów Kont – Konta Kandydata oraz Konta Pracodawcy. Pracodawca może korzystać z Konta Pracodawcy na zasadach określonych w Regulaminie dla Pracodawcy.
   3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. 
   4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
   5. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
   6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane uzupełnione przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji.
   7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego. Usługi wymagające Rejestracji Konta opisane są w pkt VII poniżej oraz w Regulaminie Pracodawcy. 
   8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt. VIII Regulaminu.
  7. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH DLA KANDYDATÓW
   1. Użytkownik, który chce założyć Konto w celu poszukiwania pracy w Holandii, może założyć Konto Kandydata.
   2. Kandydat może uzupełnić swoje Konto Kandydata m.in. o swoje dane osobowe, CV oraz certyfikaty.
   3. Zakładając Konto Kandydata, Kandydat wyraża odrębną zgodę na dostęp do jego danych zawartych w Koncie Kandydata, przez Pracodawców, w celu umożliwienia Pracodawcy poszukiwania odpowiedniego kandydata do pracy. W tym celu, Pracodawca może również skontaktować się z Kandydatem poza Serwisem, wykorzystując dane zawarte w Koncie Kandydata, do których uzyskał dostęp.
   4. Poza Usługami określonymi w pkt IV powyżej, Usługodawca umożliwia Kandydatom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
    1. przeglądanie pełnych opisów Ofert pracy,
    2. aplikowanie na Oferty pracy,
    3. dodanie Ofert pracy do zapisanych Ofert,
    4. otrzymywania informacji o najnowszych Ofertach pracy za pośrednictwem wiadomości e-mail, w postaci Usługi Newslettera,
    5. stworzenie CV za pomocą ,,Kreatora CV’’.
   5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
    1. przeglądaniu pełnych opisów Ofert pracy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się z Konta Kandydata lub zamknięcia przez Kandydata strony internetowej Serwisu,
    2. aplikowaniu na Ofertę pracy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Aplikuj’’ znajdującego się na końcu formularza aplikacyjnego. W momencie naciśnięcia przycisku, o którym mowa w zdaniu poprzednim do Pracodawcy, na stanowisko którego Kandydat chce aplikować, przesyłana jest jedynie informacja o złożonej aplikacji. Aplikując na daną Ofertę pracy, Kandydat zgadza się na przesłanie do Pracodawcy: swoich danych kontaktowych oraz fakultatywnie swojego CV, informacji o certyfikatach i informacji dodatkowych, które zamieścił w swoim Koncie Kandydata lub uzupełnił w formularzu aplikacyjnym, a także wiadomości do Pracodawcy, którą Kandydat uzupełnił w formularzu aplikacyjnym. Do danych, informacji oraz wiadomości, o których mowa w zdaniu poprzednim, Pracodawca może mieć dostęp na zasadach określonych w Regulaminie Pracodawcy. Pracodawca może skontaktować się z Kandydatem aplikującym na opublikowaną przez niego Ofertę pracy, poza Serwisem, przy wykorzystaniu danych kontaktowych, do których uzyskał dostęp,
    3. dodaniu Oferty pracy do zapisanych, zawierana jest na czas oznaczony z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Zapisz’’ znajdującego się pod Ofertą pracy i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Usuń’’ znajdującego się przy danej ofercie w zakładce ,,Zapisane oferty’’ w Koncie Kandydata, za pośrednictwem której Kandydat może również przeglądać zapisane Oferty pracy,
    4. otrzymywaniu informacji o najnowszych Ofertach pracy za pośrednictwem wiadomości e-mail, w postaci Usługi Newslettera, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z Newslettera. W celu otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na adres poczty elektronicznej, Kandydat w zakładce ,,Powiadomienia’’ wybiera kategorie Ofert pracy, które mogą go interesować oraz częstotliwość z jaką chce otrzymywać wiadomości, a następnie naciska przycisk ,,Zapisz’’. Wiadomości e-mail zawierające informacje o najnowszych Ofertach pracy, wysyłane są do Kandydata na adres poczty elektronicznej wskazany w Profilu Kandydata. Kandydat w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Kandydata, który dokonał subskrypcji, poprzez działania opisane powyżej,
    5. stworzenia CV, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania CV w postaci pliku, przygotowanym przez Kandydata poza Serwisem, w miejscu na to przeznaczonym w Koncie Kandydata oraz naciśnięciu przycisku ,,Zapisz’’, lub uzupełnieniu danych dotyczących Kandydata w ,,Kreatorze CV’’.
  8. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
   1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
   2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
   3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   4. Użytkownik jest zobowiązany do:
    1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
    2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
    3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
    4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
   5. Użytkownik może korzystać z treści prezentowanych w Serwisie bądź w inny sposób otrzymanych od Usługodawcy lub innych Użytkowników jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
   6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
   7. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
    1. naruszać godności ludzkiej;
    2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
    3. zawierać treści pornograficznych;
    4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
    5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
    6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
   8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
    1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
    2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
    3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
    4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
   9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  9. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
   2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ul. Okrzei 19/1, 64-920 Piła; na adres poczty elektronicznej: info@pracuj.nl lub telefonicznie pod numerem +48 452 691 244.
   3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
   4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
  10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
   2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
   4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
   5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.
   7. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 

01.-Formularz-odstąpienia-od-umowy-świadczenia-uslug-www.pracuj.nl_

02.-Formularz-reklamacji-świadczenia-uslug-www.pracuj.nl_

04.-Pouczenie-o-prawie-odstąpienia-od-umowy-świadczenia-uslug-www.pracul.nl_