Regulamin serwisu internetowego pracuj.nl

§ I DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie i pisane wielką mają znaczenie przypisane im w treści Regulaminu.

 1. Pracuj.nl – Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.pracuj.nl prowadzony przez
  Foundly V.O.F. z siedzibą przy ul. Amstelstraat 16, 2515XN Haga, KVK 77145607, e-mail info@pracuj.nl
 2. Kandydat lub Ogłoszeniodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Serwis Pracuj.nl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Klienta i na jego rzecz.
 3. Strony – łącznie Klient oraz Pracuj.nl.
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Pracuj.nl.
 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Pracuj.nl na rzecz Klienta i Kandydata określone w § II pkt 2 Regulaminu.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Panel Pracodawcy lub Panel kandydata - konto Klienta dostępne na stronie www.pracuj.nl (przycisk "Zaloguj się") służące do składania Zleceń i zarządzania ich treścią.
 8. Ogłoszenie – ogłoszenie o prace publikowane przez Klienta w Serwisie w ramach Umowy z Pracuj.nl mające na celu zatrudnienie pracownika na konkretne stanowisko
 9. Kreator CV - rozwiązanie pomagające w stworzeniu CV, z możliwością pobrania w formacie .pdf
 10. Kandydat – osoba fizyczna, biorąca udział w rekrutacji prowadzonej przez Ogłoszeniodawcę.
 11. Profil pracodawcy – sekcja w Serwisie umożliwiająca Klientom prezentację historii i profilu firmy oraz wszystkich dodanych przez niego ogłoszeń.
 12. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę Serwisu.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 14. Kalkulator wynagrodzeń - narzędzie obliczeniowe online, które zapewnia użytkownikom oszacowanie wynagrodzenia, opiera się na założeniu, że pracujemy 262 dni w roku (dni pracujące w 2020 roku). W ten sposób wylicza odpowiednie ulgi podatkowe oraz progi podatku dochodowego wskazując użytkownikowi przybliżona kwotę wynagrodzenia. Rzeczywiste kwoty mogą różnić się od wskazań, które pokazuje kalkulator online. Za kwoty wskazane przez narzędzie obliczeniowe online pracuj.nl nie ponosimy odpowiedzialności prawnej.

§ II POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu internetowego, który znajduje się pod adresem internetowym www.pracuj.nl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Przedmiotem Usług świadczonych przez Pracuj.nl jest:
  a. W stosunku do Klientów:
  I) Udostępnianie Serwisu do umieszczania Ogłoszeń o pracę
  II) Udostępnianie Panelu Pracodawcy
  III) Udostępnianie Serwisu do prowadzenia profilu firmy
  b. W stosunku do Kandydatów:
  I) Udostępnianie Serwisu do aplikowania na zamieszczone przez Ogłoszeniodawców Ogłoszenia pracy
  c. Udostępnianie Serwisu do przeglądania ofert pracy dodanych przez pracodawców.
 3. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach niż określone w pkt 2 wyżej, w szczególności celu promocji innych produktów lub usług.
 4. Pracuj.nl udostępnia Regulamin Klientowi nieodpłatnie w formie elektronicznej przed zawarciem Umowy, a także każdorazowo na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu.
 5. Warunkiem koniecznym skorzystania z funkcjonalności Serwisu jest wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej Umowy pomiędzy Klientem Pracuj.nl. Zgodę taką może wyrazić wyłącznie Klient lub osoba upoważniona przez Klienta do zawarcia Umowy w jego imieniu i na jego rzecz.
 6. Wraz z zawarciem Umowy i dodaniem pierwszego Ogłoszenia, Serwis automatycznie generuje Profil Pracodawcy.
 7. Umowa obowiązuje przez okres funkcjonowania Panelu Pracodawcy. Panel Pracodawcy może być usunięty poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail podany w § I pkt 1 Regulaminu.

§ III WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Usług niezbędne jest:
  a. Połączenie z siecią Internet
  b. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTLM
  c. Akceptowanie plików cookies w przypadku wybranych Usług
  d. Aktywne konto poczty elektronicznej

§ IV WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Pracuj.nl jest akceptacja Regulaminu.
 2. Z chwilą akceptacji Regulaminu Klient:
  a. Potwierdza, że dane zawarte w Panelu Pracodawcy są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, jeżeli ulegną zmianie.
  b. Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Pracuj.nl raz wiadomości o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz zmianach w działaniu Usługi.
  c. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych do logowania do Panelu Pracodawcy.
  d. Wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur wystawianych przez Pracuj.nl na rzecz Klienta.

§ V PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Klient zobowiązany jest do podania Pracuj.nl wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania Usług. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych informacji i materiałów Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków w Umowie.
 3.  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych Ogłoszeń rekrutacyjnych.

§ VI PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJ.NL

 1. Pracuj.nl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w przypadku powzięcia informacji o jej zawarciu przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Klienta.
 2. Pracuj.nl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności od Serwisu niezależnych. W szczególności pracuj.nl nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem przerw w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.
 3. Pracuj.nl zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności techniczne związane z konserwacją bądź modyfikacją Serwisu

§ VII OGŁOSZENIA

 1. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe powinny być wypełnione.
 2. Formularz Ogłoszenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Klienta w zakresie prowadzenia rekrutacji.
 3. Ogłoszenie o pracę składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza na stronie: https://pracuj.nl//dla-pracodawcow/ W formularzu należy starannie opisać stanowisko pracy. Należy dodać także logo Pracodawcy przez plik graficzny formatu jpg lub png oraz zdjęcie adekwatne do dodanego ogłoszenia. 
 4. Przygotowanie przez Serwis Ogłoszenia do publikacji następuje w sposób automatyczny, pracuj.nl po ocenie wiarygodności ogłoszenia oraz ewentualnej poprawie stylistycznej, na prawo usunąć ogłoszenie bez wcześniejszego poinformowania o tym Klienta. 
 5. Ogłoszenie promowane zostanie opublikowane w Serwisie niezwłocznie jego zatwierdzeniu przez Pracodawcę
 6. Ogłoszenie o pracę będzie dostępne w Serwisie przez czas wybrany przez pracodawcę od chwili jego opublikowania. Serwis zobowiązuje się do publikacji Ogłoszenia przez okres wybrany przez pracodawcę.
 7. Osoby poszukujące pracy aplikują przez formularz aplikacyjny, podając swoje imię, nazwisko, aktualny adres email oraz załączając plik, lub wklejając link do swoich profili internetowych, gdzie prezentowane są ich umiejętności oraz informacje związane z doświadczeniem oraz wykształceniem.
 8. Pracodawca nie może zrezygnować z formularza Serwisu do aplikowania i nie może podać link zewnętrznego systemu aplikacji.

§ VIII KLUCZOWE ELEMENTY OGŁOSZENIA

 1. Ogłoszenie powinno zawierać ofertę odpłatnej pracy i może dotyczyć każdej legalnej formy zatrudnienia.
 2. Ogłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim.
 3. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą ofertę pracy.
 4. Oferowana praca oraz warunki wykonywania pracy muszą być zgodne z prawem, a oferta musi dotyczyć legalnej pracy.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do poprawiania Ogłoszenia w dowolnym dla siebie momencie, w celu dbania o jak najwyższy standard publikowanych Ogłoszeń. Przez poprawianie Ogłoszenia Serwis należy w szczególności rozumieć poprawianie części opisów, które nie dotyczą bezpośrednio danego stanowiska pracy oraz wytłuszczenie istotnych elementów Ogłoszenia.

§IX CENA I PŁATNOŚCI

 1. Tytułem świadczenia Usługi publikacji Ogłoszenia promowanych Klient zapłaci cenę wynikającą z wybranego pakietu promocyjnego. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie: euro.
 2. Płatność może być dokonana przy pomocy:
  a. karty kredytowej (VISA, Master, Amex),
  b. karty debetowej Maestro,
  c. serwisu Paypal, przelewem bankowym, lub przy pomocy zintegrowanego z Serwisem - serwisu przelewy24.pl lub iDeal z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności serwisu przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest Mollie B.V., z siedzibą w Amsterdamie.
 3. W przypadku wyrażania woli przez Klienta, aby nie publikować Ogłoszenia lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu przed upływem wybranego czasu emisji oferty, nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.
 4. Klient może skontaktować się z Serwisem w celu ustalenia indywidualnej ceny za zakup pakietu Ogłoszeń, czyli wyróżnia więcej niż jednego ogłoszenia.
 5. Klient zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju UE innym niż Królestwo Niderlandów jest zobowiązany podać aktualny numer identyfikacyjny podatkowej - NIP-EU lub BTW nr. .

 

§X PRAWA AUTORSKIE KLIENTA

 1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że:
  a. Ogłoszenie, które ma zamiar opublikować, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,
  b. dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w Ogłoszeniu lub na koncie.
 2.  Pracodawca udziela Serwisowi niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych i znaków graficznych i słownych (dalej: utwory) podanych w Ogłoszeniu lub koncie w celu realizacji Usługi.
 3. Licencja jest udzielana na czas określony, tj. na czas realizacji usługi. Serwis jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji Usługi.
 4. Licencja udzielana jest na czas realizacji Usługi.
 5. Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie.

§XI USUNIĘCIE OGŁOSZENIA Z SERWISU

 1. Serwis może w każdej chwili usunąć Ogłoszenie z przyczyn leżących po stronie Klienta i bez podania przyczyny.
 2. Przyczyną leżącą po stronie Klienta jest naruszenie niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa przez treść lub formę Ogłoszenia.
 3. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta Serwis co najmniej na 24 godziny przed usunięciem Ogłoszenia poinformuję Ogłoszeniodawcę o planowanym wykasowaniu Ogłoszenia i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 4. Serwis nie ma obowiązku wcześniejszego poinformowania Klienta o usunięciu Ogłoszenia, gdy dotyczy to sytuacji, kiedy usunięcie ma na celu uniknięcie poniesienia konsekwencji prawnych.
 5. Tytułem usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta nie przysługuje żadne roszczenie wobec Serwisu.
 6. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Serwisu, Klient otrzyma zwrot ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu braku wyświetlania Ogłoszenia w Serwisie.

§XII KANDYDAT

 1. Kandydatem jest osobą fizyczną, która wyraża wolę udziału w rekrutacji na stanowisko określone w Ogłoszeniu oraz złoży w Serwisie aplikację o pracę.
 2. Kandydat może prowadzić własną działalność gospodarczą.
 3. Serwis tytułem świadczenia Usług na rzecz Kandydata nie pobiera jakichkolwiek opłat.
 4. Wysłanie aplikacji do Ogłoszeniodawcy przez Kandydata następuje automatycznie.

§ XIII SKŁADANIE APLIKACJI O PRACĘ

 1. Informacje podane w aplikacji powinny być prawdziwe.
 2. Zakazane jest składanie pozornych aplikacji o pracę.  
 3. Formularz aplikacyjny służy wyłącznie do składania aplikacji o pracę.
 4. Do skutecznego złożenia aplikacji konieczne jest podanie tylko: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz jednego z dwóch: CV lub stworzenie CV w kreatorze pracuj.nl. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

§ XIV ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych Ogłoszeń.
 2. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Klienta może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionej Usługi.
 3. Serwis nie gwarantuje Klientowi, że ktokolwiek złoży aplikację o pracę.
 4. Serwis nie gwarantuje Kandydatowi, że znajdzie za jego pośrednictwem pracę.
 5. Serwis internetowy jest udostępniany w formule „as is”, czyli jest dostępny w wersji aktualnej mogącej zawierać wady i nie ma lepszej wersji alternatywnej.
 6. Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji jakości na jego Usługi.
 7. Serwis nie gwarantuje, że serwery przez niego wykorzystywane są wolne od szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę przez nie spowodowaną, jak i przez ataki hakerskie.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia Usług.
 9. Serwis ma prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu strony w wymiarze 48 godzin w ciągu miesiąca, lub w zależności od potrzeb wydłużonego tego czasu.

§XV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pracuj.nl przetwarza dane osobowe Kandydata i Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Klient jest administratorem danych w rozumieniu art.4 pkt 7 RODO:
  a. Kandydatów którzy zaaplikowali na jego Ogłoszenie o pracę
 3. Z tego względu, iż realizacja Usług wymaga przetwarzania przez Pracuj.nl w imieniu Klienta danych osobowych Kandydatów oraz Pracowników Klienta w zakresie określonym w ustępie wyżej, zawarcie Umowy między Stronami oznacza równoczesne zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 4. Klient jako administrator danych zobowiązany jest do wykonania wobec podmiotów określonych w § XV ust. 2 obowiązku informacyjnego, w szczególności do zamieszczenia klauzuli informacyjnej pod formularzem Ogłoszenia.
 5. Serwis może udostępnić Klientowi wzór klauzuli informacyjnej o której mowa w ustępie wyżej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść klauzuli informacyjnej kierowanej do Kandydatów i nie przysługują mu wobec Serwisu żadne roszczenia w związku z wykorzystaniem udostępnionego przez Serwis wzoru klauzuli.
 6. W związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do wykonania Umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane służbowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wybranych przedstawicieli uprawnionych do kontaktu w związku z realizacją przedmiotu Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§ XVI REKLAMACJE

 1. Klient i Kandydat są uprawnienia w każdej chwili do złożenia reklamacji względem świadczonych usług przez Serwis.
 2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Klient ma prawo zażądać usunięcia niezgodności lub obniżenia ceny usługi za okres niezgodności.
 3. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu albo w formie e-mail na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać dane niezbędne do jej realizacji, tj. Nazwę firmy Klienta, opis niezgodności bądź naruszenia oraz proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację. 
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji.

§ XVII INFORMACJA HANDLOWA

 1. Serwis wysyła pocztą elektroniczną informację handlową do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Informacja handlowa dotyczy usług świadczonych przez Serwis pracuj.nl.
 2. Klient i Kandydat mogą bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podanej w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 3. Zgoda, o której mowa w pkt. 2-3 jest zgodą na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§ XVIII PRAWA AUTORSKIE SERWISU

 1. Przyjęty na stronie Serwisu Pracuj.nl (www.pracuj.nl) układ i formuła udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 2. Wykorzystywanie indywidualnych marketów w formie głównych technologii języków programowania, a także prezentacja ich na mapie, stanowi autorskie rozwiązanie serwisu, wcześniej nie wykorzystywane w takiej formie przez żaden inny serwis i stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 3. Wszelkie prawa do treści, w tym do jego elementów graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów strony są zastrzeżone. 
 4. Osoby trzecie nie są uprawnione do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub części treści Serwisu.

§ XIX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w warunkach Regulaminu, w tym zmian zakresu i cen usług. 
 2. Serwis zezwala na umieszczania treści reklamowych na stronie www.pracuj.nl w formach zwyczajowo stosowanych w Internecie, po dokonaniu odpowieniej opłaty za miejsce reklamowe
 3. Wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z Usług Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Królestwa Niderlandów. 
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia usług przez Serwis jest Sąd właściwy dla siedziby Serwisu, jeżeli nie znajdzie zastosowania właściwość wyłączna.